Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a Steck Hungária Kft . (www.steck.hu ) honlapján megvalósuló adatkezelésről.

Adatkezelési tájékoztató

1. A szabályzat célja:

A Steck Hungária Kft. (Továbbiakban: Társaság 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4.em) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben (Info tv.) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság www.steck.hu honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat.

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés

harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.

A honlapon megvalósuló adatkezelés:

1. Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja:

A Társaság. www.steck.hu  honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató  hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, ill. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 1 év időtartam.

2. Webshop üzemeltetés:

Az adatkezelés célja:

A Társaság. www.steck.hu  honlapjához keresztül a Steck Hungária Kft által forgalmazott termékek értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügyfelekkel.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, cégnév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetendő összeg, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, IP cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év. A webshop vásárlóinak adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

A Steck Hungária Kft a www.steck.hu weboldalon üzemeltetett webáruház adatkezelésével kapcsolatosan az Ektv. 4§ alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • Szolgáltató: Steck Hungária Kft
 • Szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4.emelet
 • Elektronikus levelezési cím:info@steckhungaria.hu
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 1051 Budapest, Nádor u 28.
 • Engedélyező hatóság név, cím: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 1051 Budapest, Nádor u 28.
 • Szolgáltató adószáma: 23880573-2-43
 • Szakmai érdek képviseleti szerv.: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.sz
 • Tárhely szolgáltató megnevezése, címe: Győr-Net Internetszolgáltató Kft, 9024 Győr, Közép u 16. 

3.      Karrier oldal üzemeltetése:

Az adatkezelés célja:

A Társaság a www.steck.hu honlapon karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális állásajánlatairól információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-a.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-124536/2017

4.      Hírlevelek küldése:

Az adatkezelés célja:

A Társaság a www.steck.hu honlapján a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken megkeresse. A Társaság regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó elektronikus és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a

Az adatkezelés időtartama: A hírlevél regisztráció során megadott hozzájárulás visszavonásáig.

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-124537/2017

5.      Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja:

A Társaság a www.steck.hu honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-a

Az adatkezelés időtartama: Az ügyfélkapcsolati ponton keresztül adott hozzájárulásának visszavonásáig. Üzenetküldő a személyes kapcsolatfelvételi pont használatakor adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Steck Hungária Kft, 9027 Győr, Puskás Tivadar u 8.
 • Fővárosi Törvényszék: 1056 Budapest, Markó utca 27.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  

Nagykereskedőként kizárólag viszonteladók részére értékesítjük termékeinket, biztosítva Partnereink versenyképességét és színvonalasságát a végfelhasználói piacon.

Oldal tetejére